شرح پروژه

طراحی سایت دانشگاهی-آزاد شهر ری

شرکت تبلیغاتی توتکا با طراحی سایت دانشگاهی برای دانشگاه آزاد شهر ری تواناییهای نرم افرازی خود را در طراحی سایتهای خاص با خدمات خاص برای مشتریان اثبات نموده است.در طراحی سایت دانشگاهی فوق ، سیستم های ثبت نام دانشجویان و خدمات کلی واحد آموزش لحاظ شده اند .

آدرس وب سایت دانشگاهی فوق : http://iausr.ac.ir/

دیگر نمونه کارها