عکاسی

طراحی برند

طراحی برند طراحی برند یکی از مهمترین  نمای ب نمای الف خلاصه پروژه طراحی برند ژابیز برای یک مجتمع بیمارستانی انجام شد که با اجرای لوگو آغاز شد و تونالیته رنگی و سپس نشریه داخلی بیمارستان تهیه شده و اپلیکیشن اندروید آن تهیه گردید [...]