graphics طراحی گرافیک علمی است که با استفاده از آن فضای هنر با بیزینس تطابق پیدا میکنه

هنر وارد بیزینس میشه و خلق زیبایی میکنه